<p style="text-align: center;"><span style="color:#ffffff;"><strong>Bản quyền thuộc Trường THPT Lấp V&ograve; 2</strong><br />Địa chỉ: x&atilde; T&acirc;n Mỹ, huyện Lấp V&ograve;, tỉnh Đồng Th&aacute;p&nbsp;<br />Điện thoại: (0277)&nbsp;3660349 -&nbsp;Email: thpt.lapvo2.dongthap@moet.edu.vn</span></p>